Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO autoskrzypek.pl

Ogólne Warunki Umowy określają zasady na jakich świadczone są usługi na rzecz Klienta przez Serwis autoskrzypek.pl  reprezentowany przez firmę Auto-Skrzypek Przemysław Skrzypek z siedzibą w Krotoszynie przy ulicy Ceglarskiej 1, NIP 621-175-78-55, REGON 302675514

 

I. DEFINICJE NAZW UŻYTYCH W REGULAMINIE

Regulamin -  oznaczają wzorce umowne dla poszczególnych usług oferowanych przez firmę autoskrzypek.pl, których zaakceptowanie jest niezbędne do zamówienia i korzystania z tych usług.

Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do soboty, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Serwis wykona zamówienie i wyśle plik drogą mailową.

Serwis – serwis internetowy, który działa pod adresem autoskrzypek.pl i prowadzi sprzedaż internetową usług znajdujących się w jego aktualnej ofercie

Klient - osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Serwisie, posiadająca unikalne Konto Klienta założone w domenie autoskrzypek.pl.

Konto Klienta - baza danych zawierająca informacje o Kliencie, które służą do należytej realizacji zamówień oraz które umożliwiają przetwarzanie informacji marketingowych, informacje o dokonanych płatnościach Klienta, historię składanych zamówień. Serwis zastrzega sobie prawo do czasowej lub całkowitej dezaktywacji Konta Klienta, jeśli uzna, że zostało ono użyte niezgodnie z prawem.

Siła Wyższa - oznacza zdarzenie zewnętrzne, które jest niemożliwe do przewidzenia i mimo dołożenia należytej staranności niemożliwe do zapobieżenia.

BOK – Biuro Obsługi Klienta

Płatność elektroniczna - płatność wykonywana przez Klienta za pośrednictwem systemu płatności on-line (przelewy24.pl)

 

II. OGÓLNE WARUNKI UMOWY

1. Serwis internetowy autoskrzypek.pl  prowadzi sprzedaż usługi za pośrednictwem sieci Internet. Aktualną ofertę wraz z informacjami na temat dostępnych produktów i usług Serwis zamieszcza na stronie internetowej www.autoskrzypek.pl.

2. Klient oświadcza, że jest właścicielem pojazdu w którym zleca modyfikacje oprogramowania, bądź jest upoważniony przez właściciela pojazdu do zlecenia takiej modyfikacji.

 

III. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. W celu złożenia zamówienia niezbędne jest założenie przez Klienta konta w Serwisie autoskrzypek.pl.

2. Klient zobowiązuje się każdorazowo składać zamówienie poprzez rzetelne wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowejwww.autoskrzypek.pl. Zamówienia składane w innej formie mogą nie zostać przyjęte do realizacji.

3. Realizacja zamówienia odbywa się według kolejności spływania do Serwisu autoskrzypek.pl.

4. Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem jego zapłaty.

5. W formularzu zamówienia na stronie autoskrzypek.pl, uzupełniając odpowiednie pola, Klient dokonuje:

   a) wyboru usługi wraz ze wszystkimi szczegółami, niezbędnymi do wykonania zamówienia

   b) deklaracji, co do woli otrzymania faktury oraz innych niezbędnych danych do jej wystawienia

6. Po otrzymaniu potwierdzenia płatności od operatora płatności elektronicznych, Serwis autoskrzypek.pl niezwłocznie przystępuje do wykonania żądanego zamówienia.

7. Modyfikacja oprogramowania możliwa jest, jeśli Serwis autoskrzypek.pl otrzyma poprawny plik wraz ze wszystkimi informacjami zawartym w formularzu zamówienia oraz potwierdzenie płatności w godzinach pracy Serwisu.

8. Serwis nie ma obowiązku sprawdzania zgodności danych zawartych w formularzu zamówienia z dołączonym do niego plikiem.

9. Zamówienia przyjmowane są przez Serwis w dniach i godzinach opisanych na stronie autoskrzypek.pl lub w innych godzinach wcześniej uzgodnionych z obsługą serwisu autoskrzypek.pl

10. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie realizacji zamówienia spowodowane Siłą Wyższą

 

IV. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Realizacja zamówienia następuje niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia wraz z załącznikiem oraz potwierdzenia dokonania płatności od operatora płatności elektronicznych.

2. Zamówienia realizowane są w kolejności ich wpłynięcia i w miarę możliwości czasowych, jednak nie szybciej niż 30 min i nie dłużej niż 120 min od momentu potwierdzenia płatności od operatora płatności elektronicznych.

3. Realizacja zamówień odbywa się w godz. określonych na stronie www.autoskrzypek.pl , co oznacza, że należy dokonać zamówienia minimum 30 min przed zakończeniem pracy przez Serwis. W przypadku braku możliwości czasowych realizacja zamówienia może zostać przełożona na dzień następny.

4. Zamówienia składane po ukończeniu pracy przez Serwis realizowane będą kolejnego dnia roboczego.

 

V. CENY ZA TOWARY I USŁUGI

1. Wszystkie ceny usług podane na stronie internetowej Serwisu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT, chyba że zaznaczono inaczej.

2. Cena podana przy usługach wystawionych w ofercie Serwisu jest wiążąca w chwili przyjęcia zamówienia do realizacji.

3. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów i usług znajdujących się w ofercie Serwisu, wprowadzania nowych towarów i usług do oferty Serwisu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Serwisu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów i usług w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 

VI. FORMY PŁATNOŚCI

1. Serwis przyjmuje płatności realizowane wyłącznie za pośrednictwem wyspecjalizowanego podmiotu świadczącego usługi przelewów elektronicznych. Podstawą wysłania towaru jest tylko i wyłącznie potwierdzenie dokonania płatności przez firmę zajmująca się obsługą płatności.

2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu od operatora płatności potwierdzenia poprawnego wykonania operacji.

3. Klient może skorzystać z bonu zakupowego otrzymanego od Serwisu.

4. Za prawidłowość operacji finansowych odpowiada operator płatności elektronicznych.

5. Obsługa Serwisu autoskrzypek.pl nie ma wglądu w dane dotyczące płatności, nie może więc przyjmować i rozpatrywać reklamacji dotyczących przebiegu płatności.

 

VII. SPOSÓB DOSTAWY I KOSZTY PRZESYŁKI

1. Serwis, działając na zlecenie Klienta - dokonuje wysyłki zrealizowanego zamówienia pocztą elektroniczną - e-mail.

3. W wypadku nieotrzymania towaru w czasie dłuższym niż 120 min, Kupujący powinien skontaktować się ze Serwisem celem wszczęcia procedury reklamacyjnej.

 

VIII. FAKTURY I RACHUNKI

1. Potwierdzeniem zawartej transakcji sprzedaży modyfikacji oprogramowania jest paragon fiskalny. Żądanie otrzymania faktury lub rachunku, należy każdorazowo wyrazić poprzez zaznaczenie tego w polu UWAGI w formularzu zamówienia oraz podanie tam danych do jej wystawienia.

2. Wysyłkę faktury/rachunku Serwis realizuje na koniec minionego miesiąca bądź każdorazowo wraz z wysyłką zamówionej modyfikacji drogą mailową.

 

IX. PRAWA AUTORSKIE

1. Serwis oświadcza, że nie usuwa identyfikatorów producenta z oprogramowania a jedynie zmienia niektóre parametry, które dotyczą pracy jednostki napędowej.

2. Serwis nie jest twórcą oprogramowania, a jedynie wprowadza zmiany do oryginalnego oprogramowania na zlecenie Klienta

3. Zdjęcia i nazwy własne marek zastrzeżonych umieszczone w serwisie autoskrzypek.pl mają jedynie charakter informacyjny i nie służą celom zarobkowym.

4. Wszystkie zastosowane modyfikacje są  własnością intelektualną Serwisu autoskrzypek.pl i zabrania się ich kopiowania, poprawiania i rozpowszechniania.

 

X. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Serwis zapewnia, że wszystkie parametry w oprogramowaniu modyfikowane są w bezpiecznej tolerancji, oznacza to, że parametr zakładany i żądany przez sterownik jest w pełni bezpieczny, ewentualne problemy mogą być spowodowane różnicą miedzy żądaniem sterownika a parametrami rzeczywistymi – określenie tego faktu należy do Klienta.

2. Korzystanie ze zmodyfikowanego softu sterownika silnika odbywa się na odpowiedzialność Klienta. Modyfikacja może spowodować awarię silnika lub jego podzespołów, ponieważ odbiega od parametrów do których pojazd jest przystosowany w procesie produkcji.

3. Jeżeli pojazd jest na gwarancji to zastosowanie modyfikacji może spowodować jej utratę.

4. W przypadku podania nieprawdziwych danych dotyczących pojazdu, jego seryjnej mocy, pojemności, rocznika, producenta lub numeru sterownika ECU,  a także narzędzia którego użyto do odczytu oprogramowania, może dojść do uszkodzenia sterownika, silnika lub podzespołów za które Sklep nie ponosi odpowiedzialności.

5. Serwis autoskrzypek.pl nie ponosi odpowiedzialności za:

- nieprawidłowe wykonanie usługi, spowodowanej podaniem przez Klienta błędnych danych niezbędnych do realizacji zamówienia

- uszkodzenie pojazdu spowodowanego brakiem podstawowej wiedzy przez Zamawiającego

- uszkodzenia pojazdu spowodowanego nieprawidłowym użyciem narzędzi lub użycia narzędzi nieoryginalnych

- nieprawidłowe użycie zmodyfikowanego programowania, np. wgranie go do innego auta niż podane w zamówieniu

- za błędy, które wynikają z winy operatora płatności internetowych

 6. Serwis nie zna stanu pojazdu, który jest poddawany modyfikacji. Za określenie jego stanu i możliwości modyfikacji odpowiada Klient. Jeżeli modyfikacja zostanie zastosowana na uszkodzonym bądź nie w pełni sprawnym pojeździe może to doprowadzić do poważnej awarii silnika.

7. Wszystkie stosowane modyfikacje były wcześniej strojone na hamowni i posiadają zakładane certyfikaty mocy.

 

XI. REKLAMACJE

1. Wszystkie towary dostępne w Serwisie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta.

2. Klientowi przysługuje prawo do reklamacji zakupionego towaru w ciągu 7 dni od daty zakupu, jeżeli po jego otrzymaniu towar wykazuje niezgodności z zamówieniem.

3. Celem realizacji reklamacji należy poinformować o wadach drogą mailową bądź telefoniczną, biuro obsługi zamówień.

4. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 48h od otrzymania przez Serwis wiadomości o reklamowanej usłudze, po dostarczeniu wykresów z pomiarów mocy na hamowni przed i po modyfikacji oraz wszystkich danych diagnostycznych z przed i po modyfikacji. W przypadku uznania reklamacji, oprogramowanie zostanie poddane poprawie.

 

XII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zwrotowi nie podlegają pliki zmodyfikowane i dostarczone Klientowi.

2. Zwrotowi nie podlegają pliki modyfikowane na życzenie Klienta, zgodnie z jego zamówieniem.

 

XII. DANE OSOBOWE

1. Zakładając w Serwisie Konto - poprzez wypełnienie formularza,  Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Serwisu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy i celów marketingowych. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie  są warunkiem niezbędnym do zrealizowania zamówienia przez Serwis. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Klient ma prawo do wglądu, modyfikacji i żądania usunięcia zgromadzonych danych osobowych przechowywanych i przetwarzanych przez Sklep.

 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a autoskrzypek.pl Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez umożliwienie Klientowi otrzymania dokumentu sprzedaży.

2. Towary prezentowane na stronach Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest właściwy rzeczowo Sąd Powszechny.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie ma prawo polskie, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów  oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

5. Zamiany regulaminu wprowadzane będą w sposób zgodny z obowiązującym prawem i z poszanowaniem praw konsumenckich. Serwis zapewnia, że w każdym momencie na stronie Serwisu znajduje się aktualnie obowiązujący regulamin. W wypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

6. Klient przyjmuje do wiadomości, że towary i usługi oferowane w Serwisie są chronione prawem autorskim zgodnie z regulacjami prawnymi obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej.

7. Klient przyjmuje do wiadomości, że Serwis ma prawo oznaczać modyfikowane pliki w sposób umożliwiający identyfikację ich pochodzenia.

8. Klient przyjmuje do wiadomości, że przed dokonaniem zakupu powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

9. Korzystanie z Serwisu oznacza zapoznanie się z regulaminem i zaakceptowaniem go.

 

 

2015-01-28